ปิด

ระบบรักษาความปลอดภัยกันขโมย

ปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยเป็นนิยมในการติดตั้งมาก เพื่อช่วยป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่เฝ้าระวัง ซึ่งระบบทำงานโดยอาศัยการตรวจจับสัญญาณ จากอุปกกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์ประมวลผลและแจ้งเตือนไปยังพื้นที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือนหรือผ่านสมาร์โฟน เช่น ไซเรน ศูนย์รับแจ้งเหตุ เป็นต้น

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเตือนการบุกรุก
- อุปกรณ์ตรวจจับ ( Detector )
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยแสงอินฟาเรด (PIR Motion Detector)
อุปกรณ์แถบแม่เหล็ดตรวจจับที่ประตู (Magnetic Switch)
อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกผ่านกระจก เช่น การทุบกระจก (Glass Breaker Senser)
- อุปกรณ์ควบคุมและประมวลผล ( Central Processor )
- อุปกรณ์สำหรับแสดงการแจ้งเตือน ( Display Section )

คลองถมเทค